Przewiń do głównej treści
  1. Regulaminy/

Regulamin Serwisu

§ 1 Postanowienia wstępne

Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Serwisu. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu https://www.holisticskin.org (zwanego dalej “Serwisem Internetowym” lub “Serwisem”) prowadzonego przez Fundację Holistic Skin.

§ 2 Definicje

Usługodawca lub Właściciel Serwisu – Fundacja Holistic Skin, ul. Osmańczyka 1/1A, 54-061 Wrocław, KRS: 0000994021, NIP: 894-319-56-36, REGON: 523219541-00000

Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie https://www.holisticskin.org, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności dokonywać publikacji artykułów, skontaktować się z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego jak również korzystać z innych Usług w nim oferowanych.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem https://www.holisticskin.org

Polityka Prywatności – dokument umieszczony dostępny na stronie Serwisu w celu poinformowania Użytkownika o tym jakie dane osobowe są o niego zbierane, o podstawach przetwarzania, jak będą wykorzystywane dane osobowe, o celu i zakresie zbierania danych osobowych, o sposobie kontaktu z Użytkownika, dokonywania zmian w danych osobowych przez Użytkownika oraz sposobie ich zabezpieczania i przysługującym Użytkownikowi prawom.

§ 3 Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu, niezbędne są:

  1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet np. komputer lub smartfon
  2. Przeglądarka WWW

§ 4 Informacje ogólne

Właściciel Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika. Użytkownik może porozumiewać się z właścicielem Serwisu za pomocą środków komunikacji opublikowanych na stronie Dane Kontaktowe. Kontakt telefoniczny jest możliwy w godzinach 9-19.

§ 6 Dane osobowe w Serwisie

Usługodawca nie udostępnia Użytkownikom możliwości zakładania kont w Serwisie.

Użytkownik może powierzyć swoje dane osobowe Usługodawcy poprzez wypełnienie formularza kontaktowego w Serwisie lub przy pomocy dowolnych środków komunikacji.

Serwis nie wykorzystuje mechanizmu “Cookies” do gromadzenia danych o Użytkowniku. Ze względów bezpieczeństwa Serwis gromadzi statystyczne dane techniczne o odwiedzających (typ przeglądarki, liczba odsłon, liczba odwiedzających, adresy IP odwiedzających), jednakowoż nie jest możliwe powiązanie tych danych statystycznych z konkretnym Użytkownikiem.

Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane Klientów Serwisu przetwarzane są przez Fundację Holistic Skin, ul. Osmańczyka 1/1A, 54-061 Wrocław, KRS: 0000994021, NIP: 894-319-56-36, REGON: 523219541-00000.

Zbierane dane są wykorzystywane przez Właściciela Serwisu do realizacji działalności Serwisu polegającej na publikacji artykułów Użytkowników oraz reklamowaniu Użytkowników i świadczonych przez nich usług. Dodatkowo zebrane dane po zakończeniu korzystania z aplikacji będą wykorzystane zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.0.1219 t.j), na co Użytkownik wyraża zgodę.

Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe, Właściciel Serwisu zapewnia dostęp do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie oraz prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podawanie danych osobowych Użytkowników jest dobrowolne. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem można się kontaktować z administratorem danych za pośrednictwem e-mail: [email protected].

Właściciel Serwisu zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych i ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez użycie protokołu SSL do wszystkich transmisji danych oraz korzystanie z usług typu “proxy”, “firewall” (zapory), aby chronić serwery właściciela Serwisu. Właściciel Serwisu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników ani Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Właściciel Serwisu może ujawnić dane zawierające ogólne zestawienia statystyczne dotyczące ogólnego użytkowania Serwisu bez podawania danych umożliwiających identyfikację Użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Serwisu.

§ 7 Usługi w Serwisie

Świadczenie Usług w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników są bezpłatne na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Usługodawca umożliwia Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:

  1. Przeglądanie i wyszukiwanie informacji zamieszczonych w Serwisie
  2. Kontakt z Usługodawcą

Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji dostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

§ 8 Prawa i Obowiązki Użytkownika

Użytkownik jest zobowiązany do:

  1. Korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich
  2. Udostępnianie do publikacji w Serwisie, w tym w szczególności arykułów, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych
  3. Niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu
  4. Niedostarczania treści o charakterze bezprawnym

§ 9 Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany funkcjonalności (np. wprowadzenie rejestracji Użytkowników, sposobów płatności) – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://holisticskin.org/regulaminy/regulamin

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2023.